Có 1 kết quả:

二十八宿 èr shí bā xiù

1/1

èr shí bā xiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the twenty-eight constellations