Có 2 kết quả:

发光 fā guāng發光 fā guāng

1/2

fā guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shine

fā guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to shine

Một số bài thơ có sử dụng