Có 2 kết quả:

发光强度 fā guāng qiáng dù發光強度 fā guāng qiáng dù

1/2

Từ điển Trung-Anh

luminous intensity

Từ điển Trung-Anh

luminous intensity