Có 2 kết quả:

发令 fā lìng發令 fā lìng

1/2

fā lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to issue an order

fā lìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to issue an order

Một số bài thơ có sử dụng