Có 2 kết quả:

发飘 fā piāo ㄈㄚ ㄆㄧㄠ發飄 fā piāo ㄈㄚ ㄆㄧㄠ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel light, as if floating
(2) to feel unstable

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel light, as if floating
(2) to feel unstable

Một số bài thơ có sử dụng