Có 2 kết quả:

发飘 fā piāo發飄 fā piāo

1/2

fā piāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel light, as if floating
(2) to feel unstable

fā piāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel light, as if floating
(2) to feel unstable

Một số bài thơ có sử dụng