Có 2 kết quả:

发展商 fā zhǎn shāng發展商 fā zhǎn shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(real estate etc) developer

Từ điển Trung-Anh

(real estate etc) developer