Có 2 kết quả:

法定貨幣 fǎ dìng huò bì法定货币 fǎ dìng huò bì

1/2

Từ điển Trung-Anh

fiat currency

Từ điển Trung-Anh

fiat currency