Có 2 kết quả:

法国梧桐 fǎ guó wú tóng法國梧桐 fǎ guó wú tóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

plane tree (Platanus x acerifolia)

Từ điển Trung-Anh

plane tree (Platanus x acerifolia)