Có 2 kết quả:

法網難逃 fǎ wǎng nán táo ㄈㄚˇ ㄨㄤˇ ㄋㄢˊ ㄊㄠˊ法网难逃 fǎ wǎng nán táo ㄈㄚˇ ㄨㄤˇ ㄋㄢˊ ㄊㄠˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

it is hard to escape the net of justice (idiom)

Từ điển Trung-Anh

it is hard to escape the net of justice (idiom)