Có 2 kết quả:

发包 fà bāo髮包 fà bāo

1/2

fà bāo [fā bāo]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bun hair extension

fà bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bun hair extension