Có 1 kết quả:

翻版碟 fān bǎn dié

1/1

fān bǎn dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) copy of DVD
(2) pirate DVD