Có 1 kết quả:

番邦 fān bāng

1/1

fān bāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) foreign land
(2) alien nation