Có 2 kết quả:

帆背潛鴨 fān bèi qián yā帆背潜鸭 fān bèi qián yā

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) canvasback (Aythya valisineria)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) canvasback (Aythya valisineria)