Có 1 kết quả:

番菜 fān cài

1/1

fān cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) Western-style food
(2) foreign food