Có 2 kết quả:

番紅花 fān hóng huā番红花 fān hóng huā

1/2

fān hóng huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

saffron (Crocus sativus)

fān hóng huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

saffron (Crocus sativus)