Có 1 kết quả:

番椒 fān jiāo

1/1

fān jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot pepper
(2) chili