Có 1 kết quả:

番界 fān jiè

1/1

fān jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

territory occupied by aborigines in Taiwan (old)