Có 2 kết quả:

藩篱 fān lí藩籬 fān lí

1/2

fān lí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hedge
(2) fence
(3) (fig.) barrier