Có 2 kết quả:

番木鱉鹼 fān mù biē jiǎn番木鳖碱 fān mù biē jiǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

strychnine (C21H22N2O2)

Từ điển Trung-Anh

strychnine (C21H22N2O2)