Có 1 kết quả:

番薯 fān shǔ

1/1

fān shǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) sweet potato
(2) yam