Có 2 kết quả:

番泻叶 fān xiè yè番瀉葉 fān xiè yè

1/2

fān xiè yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

senna leaf (Folium sennae)

fān xiè yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

senna leaf (Folium sennae)