Có 2 kết quả:

繁复 fán fù ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ繁複 fán fù ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

complicated

Từ điển Trung-Anh

complicated