Có 2 kết quả:

繁征博引 fán zhēng bó yǐn ㄈㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄛˊ ㄧㄣˇ繁徵博引 fán zhēng bó yǐn ㄈㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄛˊ ㄧㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) an elaborate string of references
(2) many quotations

Từ điển Trung-Anh

(1) an elaborate string of references
(2) many quotations