Có 1 kết quả:

繁殖 fán zhí

1/1

fán zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to breed
(2) to reproduce
(3) to propagate