Có 2 kết quả:

反光鏡 fǎn guāng jìng反光镜 fǎn guāng jìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) reflector
(2) reflecting mirror

Từ điển Trung-Anh

(1) reflector
(2) reflecting mirror