Có 1 kết quả:

反面人物 fǎn miàn rén wù

1/1

fǎn miàn rén wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) negative character
(2) bad guy (in a story)