Có 1 kết quả:

反聘 fǎn pìn

1/1

fǎn pìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to re-hire retired personnel