Có 2 kết quả:

返銷糧 fǎn xiāo liáng返销粮 fǎn xiāo liáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

grain bought by the state and resold to areas undergoing a grain shortage

Từ điển Trung-Anh

grain bought by the state and resold to areas undergoing a grain shortage