Có 2 kết quả:

泛泛而談 fàn fàn ér tán泛泛而谈 fàn fàn ér tán

1/2

Từ điển Trung-Anh

to speak in general terms

Từ điển Trung-Anh

to speak in general terms