Có 2 kết quả:

犯罪团伙 fàn zuì tuán huǒ犯罪團伙 fàn zuì tuán huǒ

1/2

Từ điển Trung-Anh

a criminal gang

Từ điển Trung-Anh

a criminal gang