Có 1 kết quả:

方根 fāng gēn

1/1

fāng gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

square root