Có 1 kết quả:

方能 fāng néng ㄈㄤ ㄋㄥˊ

1/1

fāng néng ㄈㄤ ㄋㄥˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

can then (and only then)

Một số bài thơ có sử dụng