Có 2 kết quả:

方鉛礦 fāng qiān kuàng方铅矿 fāng qiān kuàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

galena

Từ điển Trung-Anh

galena