Có 2 kết quả:

方圆 fāng yuán方圓 fāng yuán

1/2

fāng yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perimeter
(2) range
(3) (within) a radius of ...