Có 1 kết quả:

防毒通道 fáng dú tōng dào

1/1

fáng dú tōng dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

protective passageway