Có 2 kết quả:

防晒霜 fáng shài shuāng防曬霜 fáng shài shuāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) suntan lotion
(2) sunscreen cream

Từ điển Trung-Anh

(1) suntan lotion
(2) sunscreen cream