Có 2 kết quả:

防务 fáng wù防務 fáng wù

1/2

fáng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(pertaining to) defense

fáng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(pertaining to) defense