Có 1 kết quả:

防止 fáng zhǐ

1/1

fáng zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prevent
(2) to guard against
(3) to take precautions