Có 2 kết quả:

放長線釣大魚 fàng cháng xiàn diào dà yú放长线钓大鱼 fàng cháng xiàn diào dà yú

1/2

Từ điển Trung-Anh

use a long line to catch a big fish (idiom); a long-term plan for major returns

Từ điển Trung-Anh

use a long line to catch a big fish (idiom); a long-term plan for major returns