Có 2 kết quả:

放射性最強點 fàng shè xìng zuì qiáng diǎn放射性最强点 fàng shè xìng zuì qiáng diǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

radioactive hot spot

Từ điển Trung-Anh

radioactive hot spot