Có 2 kết quả:

放之四海而皆准 fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn ㄈㄤˋ ㄓ ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄦˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ放之四海而皆準 fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn ㄈㄤˋ ㄓ ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄦˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) appropriate to any place and any time (idiom); universally applicable
(2) a panacea

Từ điển Trung-Anh

applicable anywhere (idiom)