Có 2 kết quả:

非党人士 fēi dǎng rén shì非黨人士 fēi dǎng rén shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

non-party member

Từ điển Trung-Anh

non-party member