Có 2 kết quả:

非动物性 fēi dòng wù xìng非動物性 fēi dòng wù xìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

inanimacy

Từ điển Trung-Anh

inanimacy