Có 2 kết quả:

非核武器国家 fēi hé wǔ qì guó jiā非核武器國家 fēi hé wǔ qì guó jiā

1/2

Từ điển Trung-Anh

non-nuclear weapon states (NNWS)

Từ điển Trung-Anh

non-nuclear weapon states (NNWS)