Có 2 kết quả:

飛蝗 fēi huáng飞蝗 fēi huáng

1/2

fēi huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flying locusts

fēi huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flying locusts