Có 2 kết quả:

飛來飛去 fēi lái fēi qù飞来飞去 fēi lái fēi qù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to fly about
(2) to fly hither and thither
(3) to flit
(4) to swarm
(5) to spiral

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) to fly about
(2) to fly hither and thither
(3) to flit
(4) to swarm
(5) to spiral