Có 2 kết quả:

飛禽 fēi qín飞禽 fēi qín

1/2

fēi qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

birds