Có 2 kết quả:

飛身翻騰 fēi shēn fān téng飞身翻腾 fēi shēn fān téng

1/2

Từ điển Trung-Anh

flying somersault

Từ điển Trung-Anh

flying somersault