Có 2 kết quả:

非数字 fēi shù zì非數字 fēi shù zì

1/2

fēi shù zì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

non-numeric

fēi shù zì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

non-numeric