Có 2 kết quả:

非盈利的組織 fēi yíng lì de zǔ zhī ㄈㄟ ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ非盈利的组织 fēi yíng lì de zǔ zhī ㄈㄟ ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ

1/2

Từ điển Trung-Anh

non-profit organization

Từ điển Trung-Anh

non-profit organization